Wednesday, September 15, 2010

開"箱"文 - 德國+荷比盧火車証

今日屋企收到一個速遞...開了FedEx個packing,入面都仲有一個公文袋

原來係我早前係網上訂的德國+荷比盧火車証

全部火車票到齊~~~~

No comments: