Monday, December 8, 2008

麥理浩徑 [前篇]

上個星期六和一班舊同事去了行麥理浩徑第五及第六段,結果自己行到不夠一個鐘就暈底,好彩多得各位朋友的急救和搬運,始能完成全程。

不過,結果是,除了和大家一樣,唔見了雙腳外,自己仲最終變成感冒 + 氣管炎 . . .

No comments: